Udgiver

Advicer

Østergade 21

7400 Herning

Salgs- og leveringsbetingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Kunden og Reklamebureauet Advicer A/S (i det følgende Advicer), medmindre fravigelser er skriftligt aftalt mellem parterne.

 

1. Aftaleindgåelse

1.1 Tilbud afgivet af Advicer er bindende i 30 dage fra tilbudsdatoen.

1.2 En endelig aftale er først indgået, når Advicer har modtaget skriftlig accept fra Kunden. Hvilket fx kan ske vis bekræftende mail, underskrevet aftale eller lignede.

 

2. Priser

2.1 Alle priser er oplyst ekskl. moms.

2.2 Arbejdet afregnes, hvis ikke andet er aftalt, efter medgået tid med tillæg af eventuelle positive udlæg, herunder tidsforbrug til forudgående analyser eller anden bistand.

2.3 Uanset afgivet tilbud tages der til enhver tid forbehold for prisstigninger som følge af lønstigninger, stigninger i materiale og øvrige omkostninger.

2.4 Udover den mellem parterne aftalte pris, faktureres særskilt for:

2.4.1 Ekstraarbejde som følge af ufuldstændig, uegnet eller mangelfuldt materiale fra Kunden samt ekstraarbejde, som følge af senere rettelser i allerede fremsendt materiale fra Kunden.

2.4.2 Med Kunden aftalt overarbejde eller andre ekstraforanstaltninger.

2.5 Bistand hos Kunden eller på anden lokalitet anvist af Kunden, afregnes pr. påbegyndt time. Starttidspunktet for bistanden er, når medarbejderen kører hjemmefra og sluttidspunktet er, når medarbejderen er tilbage på Advicer’s kontor.

2.6 Bistand via telefon, e-mail eller ved fjernopkobling afregnes pr. påbegyndt kvarter.

2.7. Kørsel afregnes efter statens til enhver tid gældende takst pr. påbegyndt kilometer. Udlæg til bro, færger, fly osv. refunderes af Kunden.

 

3. Forsinkelse

3.1 Ved forsinkelse, som følge af Kundens handlinger eller undladelser, har Advicer ret til at forlænge sin leveringsfrist, som minimum med tilsvarende periode, som Kundens forsinkelse/undladelse – og til dels at kræve betaling for evt. ekstraomkostninger i den forbindelse.

3.2 Indtræder forsinkelse, uanset pkt. 3.1, er Kunden kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig, og at leveringstidspunktet og vigtigheden heraf tydeligt på forhånd skriftligt er meddelt Advicer.

 

4. Abonnementer/ løbende ydelser

4.1 Produkter og ydelser som erhverves via abonnement/løbende betaling herunder softwarelicenser, domænenavne, hosting (drift) mv. faktureres Kunden.

4.2 Kunden er gjort bekendt med og accepterer, at der er indgået en aftale om køb af et abonnement/løbende ydelser, når der på en faktura fra Advicer er anført en periodeangivelse; f.eks. pr. 1 år eller pr. kvartal.

4.3 Fornyelse af abonnementer sker automatisk, hvis Kunden ikke senest løbende måned plus 1 måned før udløb af den på fakturaen anførte periode, skriftligt har opsagt abonnementet.

4.4 Visse abonnementer optælles periodisk og faktureres ud fra den nye optælling.

4.5 Advicer kan uden varsel forhøje priserne på abonnementer, der ikke er opsagt, med samme prisforhøjelse, som Advicer’s leverandører har forhøjet prisen med. Yderligere prisforhøjelser skal gøres Kunden bekendt senest 1 måned før udløb af en periode.

4.6 Vælger Kunden ikke at forlænge et abonnement, eller bliver abonnementet lukket, er Kunden selv ansvarlig for den forringelse af Kundens sikkerhed/driftssituation, som ophør af et abonnement måtte forårsage.

4.7 Hvis abonnementet omfatter kundens egen ret til opbevaring af data/backup af data, er Kunden selv ansvarlig for at eventuelle data er udlæst, inden abonnementet ophører, med mindre det er skriftligt aftalt, at Advicer varetager denne opgave.

4.8 Advicer kan lukke for et løbende abonnement, hvis Kunden ikke rettidigt har betalt for abonnementet. Lukning fritager ikke Kunden for at betale for abonnementet. Enhver reetablering af et abonnement efter nedlukning, vil ske på nye vilkår.

 

5. Udviklingsopgaver

5.1 Ved udviklingsopgaver får Kunden brugsret til det udviklede, i det omfang det er muligt.

5.2 Ved udarbejdelse af designs og opsætning af websites, får Kunden brugsret til det udviklede, i det omfang det er muligt.

5.3 Advicer har, uanset ovenstående, altid ret til at genanvende det udviklede.

5.4 Eventuel udlevering af kildefiler, efter Kundens anmodning, faktureres i henhold til forbrugt tid.

 

6. Betaling

6.1 Betaling skal ske inden 15 dage efter fakturadato.

6.2 Ved forsinket betaling, beregnes renter i henhold til gældende regler.

6.3 Advicer er berettiget til at a-conto fakturere efter forudgående aftale med kunden.

6.4 Ved betalingsmisligholdelse har Advicer endvidere ret til at afbryde forbindelsen til Kundens hosting/website, indtil fuld betaling er sket. Ved betalingsmisligholdelse er Advicer tillige berettiget til at ophæve support- og serviceaftaler, øvrige aftaler indgået med Kunden, samt kræve erstatning for ethvert tab, som Advicer i den forbindelse måtte lide.

6.5 Advicer har ejendomsforbehold til det solgte, indtil den fulde købesum er betalt.

 

7. Ejendomsret, ophavsret mv.

7.1 Advicer har den fulde ophavsret til alt udviklet og udarbejdet materiale – herunder, men ikke begrænset til; skitser, tekstforslag og layout. Kunden opnår, efter fuld betaling, brugsret til det udarbejdede materiale. Dog altid med respekt for tredjemands rettigheder.

7.2 Advicer er berettiget til at anvende alle udførte opgaver som reference, også selvom Kunden måtte have ændret eller videreudviklet den leverede opgave.

 

8. Reklamation

8.1 Såfremt Kunden vil påberåbe sig mangler ved det leverede, skal Kunden straks kontakte Advicer med en skriftlig underretning herom, idet underretningen skal indeholde en specificeret angivelse af, hvori de pågældende mangler består. Undlader Kunden reklamation som anført, kan Kunden ikke senere gøre manglerne gældende.

8.2 Under alle omstændigheder skal reklamation fremsættes skriftligt overfor Advicer senest 14 dage efter levering, og Kunden kan således ikke gøre mangler gældende i tilfælde af senere reklamation.

 

9. Mangler

9.1 Advicer er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der konstateres efter materialet har været til korrektur og er godkendt af Kunden.

9.2 Advicer er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved materiale udleveret af Kunden.

9.3 Forestår Kunden selv produktion, f.eks. ved tryksager, via en anden leverandør, anses Kunden for at have godkendt det af Advicer udarbejdede materiale, hvorfor Advicer herefter er uden ansvar for fejl og mangler.

9.4 Advicer er berettiget til at afhjælpe mangler.

 

10. Ansvarsbegrænsning

10.1 I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede, hæfter Advicer ikke for Kundens drifttab, tab af avance eller andet indirekte tab – herunder tab som følge af Kundens retsforhold over for tredjemand.

10.2 Advicer har intet ansvar for Kundens manglende ophavsret eller krænkelse af tredjemands rettigheder i øvrigt. Pådrager Advicer sig ansvar overfor tredjemand i anledning af Kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands rettigheder, er Kunden forpligtet til at skadesløsholde Advicer.

10.3 Advicer har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. der er overladt Advicer, som led i sit arbejde.

10.4 I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede, er Advicer’s erstatningsansvar til enhver tid begrænset til prisen for den enkelte ydelse, som forsinkelsen/manglen vedrører.

 

11. Tilstedeværelse på sociale medier og Tech-platforme

11.1 Der bør altid ved brug af sociale medier og Tech-platforme foretages data-etiske overvejelser, da disse medier og platforme bruger eller handler med brugernes data.

11.2 Det skal derfor understreges, at kunden altid bør tage en intern og overordnet brand safety stillingtagen til brugen af sociale medier og andre virkemidler i din markedsføring.

11.3 Det er som udgangspunkt ikke kun en marketing-beslutning, men i høj grad også en IT- og cybersikkerhedsbeslutning i den enkelte virksomhed. Som virksomhed bør man derfor risikovurdere sin tilstedeværelse på sociale medier og Tech-platforme, både ud fra et sikkerhedsperspektiv og et brand- og omdømmeperspektiv.

11.4 Det er således den enkelte kundes beslutning og ansvar at beslutte eventuelt brug af disse medier. Advicer opfordrer til, at man i alle virksomheder tager denne drøftelse og finder sine egne beslutninger.

11.5 Såfremt beslutningen er, at man fortsat vil anvende sociale medier og Tech-

Giganter i sin markedsføring, vil Advicer fortsat kunne bistå med rådgivning og vejledning i markedsføring heraf.

11.6 Advicer tilbyder sammen med virksomhedens udvalgte medarbejdere, at gå den enkelte medarbejder sikkerhedsindstillinger igennem – på alle sociale medier og Tech-platforme. Det understreges, at problematikken er gældende i forskellig grad, alt efter, hvilken mobilenhed, der bliver anvendt.

 

12. Databehandleraftale

12.1 Ved køb af website, hosting, SEO, Google Ads, eller andre former hvor data bliver udvekslet, skal der altid indgåres en særskilt databehandleraftale mellem Advicer og kunden.

12.2 Aftalen er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale.

12.3 Databehandlerens behandling af personoplysninger sker med henblik på opfyldelse af parternes samarbejde.

12.4 Databehandleraftalen og ”hovedaftalen” er indbyrdes afhængige, og kan ikke opsiges særskilt. Data-behandleraftalen kan dog – uden at opsige ”hovedaftalen” – erstattes af en anden gyldig databehandleraftale.

 

13. Underleverandører

13.1 Advicer er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 

14. Force Majeure

14.1 Advicer er ansvarsfri for en ellers ansvarspådragende manglende kontraktsmæssig opfyldelse af aftalen, såfremt dette er begrundet i arbejdskonflikt,

brand, krig, militærindkaldelser, beslaglæggelse, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, IT nedbrud eller andre lignende omstændigheder, som Advicer ikke med rimelighed kunne forudse på tidspunktet for aftalens indgåelse, herunder at nævnte eller lignende forhold rammer de af Advicer anvendte underleverandører.

 

15. Lovvalg og værneting.

15.1 En Aftale med Advicer er underlagt dansk ret.

15.2 Hvis der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forbindelse med Aftalens opfyldelse, skal parterne søge at indlede forhandlinger på en positiv, samarbejdende og ansvarlig måde for at afgøre tvisten. Parterne skal søge at nå en løsning inden for en frist på 10 arbejdsdage fra tvistens indtræden.

Hvis en tvist ikke er løst ved forhandling inden for 10 arbejdsdage, henvises tvisten på anmodning derom fra en Part til mediation under ledelse af en mediator udpeget i fællesskab af Parterne.

Hvis der ikke opnås enighed ved mediation, eller valg af mediator, eller hvis mediationen ikke er gennemført succesfuldt inden for 20 arbejds-dage efter anmodningen er fremsendt, kan en Part anmode om, at tvi-sten afgøres endeligt ved voldgift i henhold til bestemmelserne i ”Regler for forenklet voldgift” fra Voldgiftsinstituttet. Voldgiftsretten udpeges af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med reglerne for forenklet voldgift fra Voldgiftsinstituttet. Opmanden udpeges ligeledes af Voldgiftsinstituttet.